Free 100%

ដើម្បីក្លាយទៅជាសិស្សដែលទទួលបានជោគជ័យ

  មនុស្សភាគច្រើននឹងយល់ឃើញថាការធ្វើជាសិស្សដែលទទួលបានជោគជ័យគឺជាសារះសំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នាពេលបច្ចុប្បន្ន។ នៅទីនេះមានគំនិតមួយចំនួនដែលទាក់ទងថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីក្លាយជាសិស្សដែលទទួលបានជោគជ័យ៖

  ជំហ៊ានទីមួយនោះគឺ៖ ធ្វើការលំបាក: អ្នកមិនអាចមានខ្ជិលហ៊ានប្រឈមមុខរាល់បញ្ហាប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបាន ជោគជ័យក្នុងការសិក្សា។

   ជំហ៊ានទីពីរនោះគឺ៖ ការចេះរៀបចំពេលវេលាអោយបានច្បាស់លាស់: មានន័យថា ការអភិវឌ្ឍទំលាប់នៃការវិនិច្ឆ័យពេលវេលានិងរៀនពីរបៀបក្នុងការមកដល់កន្លែងដែលអ្នកត្រូវការដើមអោយមាននៅលើពេលវេលា។

   ជំហ៊ានទីបីនោះគឺ៖ ធ្វើការដោយស្មោះត្រង់: នោះមានន័យថាធ្វើការងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមិនបានចម្លងមិនក្លែងបន្លំ។ វាបានតែ cheats ដោយខ្លួនឯងនៅពេលក្រោយមកអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីដែលអ្នកត្រូវបានគេសន្មត់ថាដើម្បីរៀន។

   ជំហ៊ានទីបួននោះគឺ៖ ធ្វើលំហាត់ឬការងារ: ទទួលបានជំនួយពីគ្រូប្រសិនបើអ្នកត្រូវការហើយប្រសិនបើអ្នកមិនចូលចិត្តការងារនោះ ឬមិនអាចរកពេលវេលាផងដែរនិយាយទៅកាន់គ្រូ។ ជំហ៊ានទីប្រាំនោះគឺ៖ រៀនអំពីរចនាប័ទ្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការរៀន! សែ្វងរកនូវអ្វីដែលជាវិធីសាស្រ្តដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នកនិងព្យាយាមដើម្បីអនុវត្តវាទៅការសិក្សារបស់អ្នក។

   ជំហ៊ានទីប្រាំមួយនោះគឺ៖ ប្រើសុភវិនិច្ឆ័យ: ដឹងអ្វីដែលថ្នាក់គឺអំពីអ្វីដែលការងារនេះត្រូវបានគេសន្មត់ថាដើម្បីបង្រៀនអ្នកអំពីរបៀបដែលអ្នកគួរដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងសិស្សផ្សេងទៀត។

   ជំហ៊ានទីប្រាំពីរនោះគឺ៖ សិក្សាអំពីរបៀបកំណត់កាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលាក្នុងជីវិតឱ្យមានតុល្យភាពរវាងការងារសាលានិងផ្នែកដទៃទៀតនៃថ្ងៃរបស់អ្នក។ អ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយនឹងចេញនៅពេលយប់ច្បាស់ណាស់ថានឹងចំណាយពេលនៅឆ្ងាយពីការសិក្សាឬថ្ងៃកំណត់ថា

   ជំហ៊ានទីប្រាំបីនោះគឺ៖ និយាយជាមួយគ្រូ: ប្រសិនបើអ្នកបង្ហាញអ្នកគឺជាអ្នកស្មោះត្រង់និងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរឬត្រូវការជំនួយជាធម្មតាពួកគេនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងល្អនិងផ្តល់ឱ្យជាអ្នកដឹកនាំអ្នកចាំបាច់។ តែមិនគិតថាគ្រូបង្រៀននេះនឹងគ្រាន់តែអាណិតអ្នកនិងដកភារៈកិច្ចការងាររបស់អ្នកក្រីក្រ

   ជំហ៊ានទីបួននោះគឺ៖ អានសៀវភៅនេ: ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការអាន, និយាយជាមួយគ្រូជាទីប្រឹក្សាការណែនាំ, បណ្ណារក្ស, ជំនួយមន្ទីរពិសោធន៍រកវិធីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងជំនាញក្នុងការអានរបស់អ្នក។

   ជំហ៊ានទីដប់នោះគឺ៖ ការសិក្សាពេញមួយពាក្យ: កុំរង់ចាំរហូតដល់ថ្ងៃមុនពេលការធ្វើតេស្តចុងក្រោយដើម្បីសិក្សា។

   ជំហ៊ានទីដប់មួយនោះគឺ៖ ស្វែងរកដៃគូការសិក្សាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងការអង្គុយរួមគ្នានៅសាលាឬផ្ទះ។ ដៃគូនេះមិនរំខានអ្នកនាង / គាត់លើកទឹកចិត្តអ្នកហើយជួយអ្នក។

   ជំហ៊ានទីដប់ពីរនោះគឺ៖ ទទួលបានគ្រូបន្ថែមប្រសិនបើអ្នកពិតជាត្រូវការជំនួយ។

   ជំហ៊ានទីដប់បីចុងក្រោយនោះគឺ៖ ចូរចាំថាគោលដៅការអប់រំរបស់អ្នកអោយបានច្បាស់ ប្រសិនបើអ្នកពិតជាមិនអាចគិតថាការណាមួយនិយាយទៅកាន់អ្នកផ្តល់យោបល់អាជីពនិងរៀនពីអ្វីដែលជាប្រភេទនៃការអប់រំអ្នកនឹងពិតជាត្រូវការដើម្បីទទួលបានប្រាក់ខែ ឬការងារដែល អ្នកចង់បាន។
 • In savath, 0884618748 ,